Zley® BIOCARE-ZEHG

产品编号: ZLEY®BIOCARE-ZEHG
INCI名: ETHYLHEXYL GLYCERIN
CAS No.: 70445-33-9
描述
原料报送码:007706-00456-2442
性状:无色透明液体。
性能: 1. 乙基已基甘油通过降低微生物细胞壁表面张力,降低细菌活性使防腐体系更有效和更快。
            2. 已证明乙基已基甘油与EDTA-二钠复配,对—些难防腐的体系特别有效。
            3. 有保湿作用,可赋予配方令人愉快的肤感。
应用: 1. 溶于水,乙醇。
            2. 高SPF值防晒产品和高油相的乳液。
用量: 0.2-2.0%

评论

1/3
X